Veel gestelde vragen

Wanneer geldt de zorgplicht?
Als ouders/verzorgers hun kind schriftelijk aanmelden bij een school moet deze school bekijken of ze het kind een passende plek kan bieden. Ook als het kind al op een andere school staat ingeschreven. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar het kind is aangemeld of staat ingeschreven de zorgplicht in.
De zorgplicht is niet van toepassing indien op de school geen plaats beschikbaar is of als ouders/verzorgers de grondslag niet respecteren.

Voor welke kinderen moeten scholen een ontwikkelingsperspectief opstellen?
Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen voor kinderen die extra ondersteuning krijgen in het regulier onderwijs en kinderen in het speciaal (basis)onderwijs. Per 1 augustus 2015 is de school wettelijk verplicht in de leerlingenadministratie te registreren voor welke periode een leerling een OPP heeft. De inhoud van het OPP hoeft niet te worden geregistreerd.
Een school heeft de vrije keuze om ook voor kinderen binnen de basisondersteuning een OPP op te stellen als dat gezien de leer- en/of gedragsontwikkeling wenselijk is. Vanaf 1 augustus 2017 hebben ouders/verzorgers instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP.

Hoe zit het met het solidariteitsbeginsel (onder instroom SO-SBO)?
Deze is gestopt per 1 augustus 2017 en is door het bestuur afgerekend met de deelregio’s in juni 2017.

Wie bekostigt de onderinstroom voor het SO en SBO?
Onderinstroom voor zowel SO als voor het SBO is voor rekening van de deelregio.

De ‘oude’ onderinstroom SO (tussen 1-8-2014 en 1-8-2015) wordt bekostigd door het Samenwerkingsverband. Dit geldt ook – zoals bekend - voor alle leerlingen in het SO die daar al zaten voor 1-8-2014. Ook zij vallen onder bekostiging door het Samenwerkingsverband (dit stopt in de loop der tijd)).

Een leerling die van het SO naar het SBO gaat en voorheen onder bekostiging van Samenwerkingsverband viel, valt bij instroom op SBO dus vanaf 1 augustus 2017 onder bekostiging deelregio.

Mag een bestuur een leerling aanbieden bij de CVA zonder handtekening van de ouders/verzorgers?
Dit kan in bijzondere gevallen. Bij een – eventueel - bezwaar wordt gelet op het volgende:

  • Is er een OPP en is er overleg gevoerd met de ouders/verzorgers over het OPP?
  • Zijn ouders/verzorgers gehoord en is deze TLV procedure met hen besproken?
  • Ligt dit vast in verslag?
  • Is er een dossier waaruit duidelijk wordt dat SBO\SO de best passend plek is?
  • Welke criteria zijn gebruikt?

Wie is de bekostiger als een leerling tijdelijk is uitgeschreven is op een school i.v.m. behandeling (jeugdzorg) buiten het SWV en daarna terugkeert?
Indien een leerling van het BaO naar een behandelsetting gaat en uitgeschreven wordt en terugkomt en naar een SO of SBO gaat dan is bekostiger de oorspronkelijke school, waar het kind voor de behandeling stond ingeschreven.

Mag een SO school een kind weigeren als men het niet eens is met de bekostigingscategorie?
Nee dat mag niet. Zodra een kind aangemeld is, heeft de school zorgplicht. Kan de school de gewenste ondersteuning niet bieden, dan moet men met ouders/verzorgers op zoek naar een andere passende school.

Is een TLV SBO ook geldig in een andere deelregio?
Ja, een SBO TLV geldt binnen 2302 PO voor alle SBO's. Onderling grensverkeer wordt aan het eind van het jaar tussen de deelregio’s verrekend. Om te bepalen tot welke deelregio een leerling behoort zijn de deelregio’s geografisch ingericht.