Wat is passend onderwijs?

Kinderen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft omdat hij moeite heeft met leren door bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of een vorm van autisme. Passend onderwijs noemen we dat. Scholen zijn verplicht om deze kinderen een passend onderwijsaanbod te doen.

Drie mogelijkheden

Passend onderwijs betekent dus dat kinderen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben om te kunnen leren. Liefst op de gewone basisschool. Als dat niet lukt, dan is er het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

  • De ‘reguliere’ basisschool, met extra ondersteuning
    Het is fijn als uw kind ‘regulier’ onderwijs kan volgen. Een eigen basisschool in de buurt, waar ook kinderen uit de straat, vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaan. Waar nodig kan deze basisschool extra ondersteuning bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Maak dit bespreekbaar op de school.

  • - De speciale basisschool
    Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, kan de school met u een plek zoeken op een speciale basisschool. Hier hebben de leerkrachten meer speciale kennis en tijd beschikbaar om uw kind te begeleiden. In onze regio zijn vijf speciale basisscholen: De Windroos in Oldenzaal, De Batavier in Hengelo, De Spinaker, De Tender en de Ariënsschool in Enschede.

  • - Speciaal onderwijs
    Als kinderen ondersteuning vragen die de speciale basisschool niet kan bieden, is er de speciale basisschool. Bijvoorbeeld voor kinderen met een forse verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook kan probleemgedrag zoveel op de voorgrond treden dat gespecialiseerde ondersteuning wenselijk is. Voor al deze kinderen is er het speciaal onderwijs. In onze regio zijn er verschillende scholen voor speciaal onderwijs, elk met een eigen specialisme.

Op welke school is mijn kind op z’n plek?

Dat hoeft u gelukkig niet alleen uit te zoeken. U meldt uw kind eerst aan op de basisschool van uw keuze. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, overleg dit dan eerst met de school of de voorschoolse voorziening (kinderdagopvang of peuterspeelzaal). Omgekeerd zal de school met u overleggen als er signalen zijn dat uw kind specialere begeleiding nodig heeft. De school en u krijgen hierbij hulp van specialisten, zoals de intern begeleider en de ambulant begeleider. Ook kan de orthopedagoog worden geraadpleegd. Zo gaat de school samen met u als ouder/verzorger en andere deskundigen op zoek naar de beste oplossing voor uw kind.