Veel gestelde vragen

1. Hoe vind ik een passende school voor mijn kind?
Alle basisscholen in onze regio doen mee met passend onderwijs. U kunt uw kind schriftelijk aanmelden bij de school van uw voorkeur in de buurt. Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar zo mogelijk minimaal 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar.

2. Welke ondersteuning kan de school mijn kind bieden?
Elke school heeft eigen mogelijkheden voor extra ondersteuning in de klas. Kijk op de website van de desbetreffende school voor het schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden.

3. Wat is zorgplicht?
Scholen zijn verplicht om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. Dit geldt zowel voor kinderen die worden aangemeld op een basisschool als kinderen die al naar school gaan.

4. Hoe stelt de school vast of extra ondersteuning nodig is?
De school onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school vraagt hiervoor aan u om informatie door te geven over de ondersteuning die uw kind nodig heeft, aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening of vorige school. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij die informatie met de school delen. Daarnaast zal de school een ondersteuningsteam inzetten.

5. Wat is een ondersteuningsteam?
Elke school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. De deelregio’s kennen verschillende namen voor dit team (schoolondersteuningsteam of zorgadviesteams) In deze teams zitten diverse deskundigen die betrokken zijn bij school, zoals de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige en/of de maatschappelijk werker. Ook kunnen externe deskundigen worden uitgenodigd voor dit overleg, zoals een orthopedagoog of logopedist. Samen kijken we wat uw kind nodig heeft.

6. Wat is een arrangement?
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig en kan de school deze ondersteuning niet bieden? Dan kunnen ouders/verzorgers en school een arrangement aanvragen bij de deelregio. Samen maken we dan een arrangement op maat. Dit kan bestaan uit verschillende vormen van ondersteuning: extra aandacht in de klas, gebruik van bijzondere materialen, gebruik van ruimtelijke voorzieningen, de inzet van specialisten zoals ambulant begeleiders en/of partners uit de zorg. We gaan daarbij uit van wat uw kind nodig heeft. De eerste stap voor het aanvragen van een arrangement is een bespreking in het ondersteuningsteam op school.

7. Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?
Voor sommige kinderen is een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het Samenwerkingsverband. Via de intern begeleider en het schoolbestuur wordt de aanvraag ingediend bij de Commissies van Arrangeren van de betreffende deelregio. Deze commissie beoordeelt de aanvraag en adviseert het Samenwerkingsverband over de aanvraag. Het Samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring af.

8. Hoe lang is een TLV geldig?
De TLV kan tijdelijk (twee of drie jaar) of permanent (voor de hele basisschoolperiode) geldig zijn. Vaak zal een TLV een terugkeerplan bevatten: een plan om uiteindelijk terug te keren naar het reguliere onderwijs. Zo worden kinderen optimaal voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Als een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat, moet een nieuwe TLV worden aangevraagd.

9. Waar vind ik meer informatie?