Ondersteuningsplan

In een ondersteuningsplan beschrijft SWV 2302 PO hoe de schoolbesturen kunnen samenwerken om passend onderwijs te bieden. In het plan staat bijvoorbeeld:

  • welke ondersteuning elke reguliere basisschool moet kunnen bieden,
  • welke kwaliteitseisen er gelden voor onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte,
  • welke rol de ouders/verzorgers hebben en hoe zij op de hoogte worden gehouden,
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld.

Het ondersteuningsplan geldt voor maximaal 4 jaar. Elke 4 jaar stelt het Samenwerkingsverband een nieuw plan op. Het plan wordt ter instemming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) en bij de gemeenten.