Informatie

SWV 2302 PO kent een ondersteuningsplanraad (OPR) waarin ouders/verzorgers en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband.

De OPR bestaat uit 8 leden van wie 4 leden voor de oudergeleding en 4 leden voor de personeelsgeleding. Er wordt geprobeerd om een goede afspiegeling vanuit de verschillende deelregio’s zitting te laten nemen.

Leden van de OPR zijn:

  • Mevrouw M. van Leuken, voorzitter (personeelslid uit deelregio PMT)
  • Vacature (ouder uit deelregio PMT)
  • Mevrouw A. Noordink (ouder uit deelregio PMT)
  • Mevrouw M. Schagen (personeelslid uit deelregio Enschede)
  • Mevrouw L. Woud (ouder uit deelregio Enschede)
  • Mevrouw N. Nijhuis (personeelslid uit deelregio NOT)
  • Mevrouw L. Velthuis (ouder uit deelregio NOT)
  • Mevrouw J. Muller (personeelslid vanuit Speciaal Onderwijs)

Heeft u vragen aan de OPR, dan kunt u een e-mail sturen naar opr@swv2302.nl.

De OPR nodigt alle leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen uit om hun vragen, overwegingen en kritische opmerkingen over passend onderwijs aan hen door te geven.